Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2020-2021 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός

Το Υπουργείο Υγείας με έγγραφο του παρέχει οδηγίες αναφορικά με την εποχική γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό.   ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ_2020-2021    

Διαβάστε περισσότερα..

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού στις 10 Οκτωβρίου 2020

Έχοντας υπόψη: α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4) β. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20. γ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. δ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20. ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20. στ. Την […]

Διαβάστε περισσότερα..

Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2020 Ο Δήμαρχος Βελβεντού Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], αναφορικά με […]

Διαβάστε περισσότερα..

Ανάθεση εποπτείας εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Βελβεντού

Έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις : α) της περιπ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,, όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011/τ.Α’), β) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου […]

Διαβάστε περισσότερα..

Σύσταση εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], 2. Την αριθμ. 112575/08-08-2019 […]

Διαβάστε περισσότερα..

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 2 «Συγκρότηση Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α’). Την αριθμ. 90/59849/21-08-2019 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  «Διαδικασία Εκλογής των μελών […]

Διαβάστε περισσότερα..