Ανακοίνωση έκδοσης πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ:1/2022/2162/21-07-2022 ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό, 30 Αυγούστου 2022

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων,

σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ:1/2022/2162/21-07-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού

 

  1. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών) 
  2. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
  3. Πίνακας Επιλογής Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
  4. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας
  5. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας
  6. Πίνακας Επιλογής Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο (www.velventos.gr). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Οι πίνακες είναι αναρτημένοι και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Βελβεντού.

Ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων κατάταξης  30-08-2022.

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους :

1.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

4.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ανακοίνωση Έκδοσης Τελικού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό,   17 Αυγούστου 2022

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  σε PDF

Ο πίνακας   είναι αναρτημένος στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

Για να δείτε τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 142.600,00 € με Φ.Π.Α.

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Βελβεντό, 11/8/2022

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 2431

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΑΞΗ : ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                                                                         

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3

Τίτλος Προμήθειας : Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου οχήματος   συλλογής  βιοαποβλήτων τύπου πρέσας   8μ3.                                                                          Συνέχεια ανάγνωσης “Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 142.600,00 € με Φ.Π.Α.”

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό Νομού Κοζάνης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αρχίζει  την Πέμπτη 28/07/2022 και λήγει την Δευτέρα  08/08/2022.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 26-7-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ_10-6-2021

ΑΙΤΗΣΗ _ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού» , προϋπολογισμού 289.872,32 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες  του Δήμου Βελβεντού»  με σκοπό την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και συγκεκριμένα πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού και των φορέων του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για το Δήμο Βελβεντού, βάσει της τιμής.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV) : 

 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5
Πετρέλαιο Κίνησης 09134100-8
Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4
Λιπαντικά 09211000-1

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α : «ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 180.886,24 € με ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Β : «Ν.Π. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 74.648,00 €

με  ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Γ : «Ν.Π. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 34.338,08 €

με ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική

ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα χρόνο ανέρχεται στο ποσό των 144.936,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 116.884,00 € ΦΠΑ: 28.052,16 €). Επομένως για δύο χρόνια η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  θα είναι 289.872,32 €.

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια ή έως εξαντλήσεως του ποσού τις οικονομικής σύμβασης.

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 1/2022   μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30 / 8 /2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την  8 / 9 / 2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π. μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Όλη η διαδικασία του διαγωνισμού εκτελείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό:156570

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δυο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Κοζάνης.

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.velventos.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Για την Προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 02-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Βελβεντού
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
5. Την υπ’ αριθ. 55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352/26-07-2021/τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’3327). Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 02-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων”

Κύλιση προς τα επάνω