Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού» , προϋπολογισμού 248.518,32 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες  του Δήμου Βελβεντού»  με σκοπό είναι την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και συγκεκριμένα πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης ,λιπαντικών και υγροποιημένου αερίου πετρελαίου  για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού και των φορέων του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για το Δήμο Βελβεντού, βάσει της τιμής.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV): 

 

Είδος CPV
Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5
Πετρέλαιο Κίνησης 09134100-8
Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4
Λιπαντικά 09211000-1
Υγροποιημένο αέριο   

πετρελαίου (υγραέριο)

09133000-0

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΟΜΑΔΑ 1:ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1 : «Πετρέλαιο Θέρμανσης» συνολικής (για 24 μήνες ) ποσότητας 50.000 λίτρων και εκτιμώμενης    

 αξίας  64.750 € πλέον Φ.Π.Α 24% (15.540,00 €) συνολικής αξίας 80.290,00 €

ΤΜΗΜΑ 2: «Πετρέλαιο Κίνησης» συνολικής (για 24 μήνες) ποσότητας 34.000 λίτρων εκτιμώμενης αξίας

51.102,00 €  πλέον Φ.Π.Α 24% ( 12.264,48 € ) συνολικής αξίας 63.366,48 €

ΤΜΗΜΑ 3: «Βενζίνη Αμόλυβδη » συνολικής (για 24 μήνες) ποσότητας 16.000 λίτρων εκτιμώμενης αξίας

25.216,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ( 6.051,84€ )   συνολικής αξίας 31.267,84  €

ΤΜΗΜΑ 4: «Λιπαντικά» συνολικής (για 24 μήνες) εκτιμώμενης αξίας 8.000 € πλέον Φ.Π.Α 24% (1.920,00 € )  

συνολικής αξίας  9.920,00 €

ΟΜΑΔΑ 2: Ν.Π. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 : «Πετρέλαιο Θέρμανσης» συνολικής (για 24 μήνες ) ποσότητας 10.000 λίτρων και εκτιμώμενης

αξίας  15.360,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% (3.686,40 €) συνολικής αξίας 19.046,40 €

ΤΜΗΜΑ 2: «Υγροποιημένο Αέριο Πετρελαίου (υγραέριο)» συνολικής (για 24 μήνες) ποσότητας 16.000

λίτρων εκτιμώμενης αξίας 12.950,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ( 3.108,00 €) συνολικής αξίας 16.058,00  €

ΟΜΑΔΑ 3: Ν.Π. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1: «Υγροποιημένο Αέριο Πετρελαίου (υγραέριο)» συνολικής (για 24 μήνες) ποσότητας 24.000

λίτρων εκτιμώμενης αξίας 23.040,00,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ( 5.529,60 €) συνολικής αξίας 28.569,60  €

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα χρόνο ανέρχεται στο ποσό των 200.418,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% : 248.518,32 € )  .

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις  (24) μήνες.

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 10/2022   μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/11/2022  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την  18/11/2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα  10 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Όλη η διαδικασία του διαγωνισμού εκτελείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό:  173344

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δύο (2) ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες και σε μία (1) εβδομαδιαία.

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.velventos.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Τα σχετικά έγγραφα παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διακηρυξη ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

 

 

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», προϋπολογισμού 166.200,00 € με Φ.Π.Α

 

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 4η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 107 του οικισμού Βελβεντού».

CPV: 45112711-2, Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκο.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΈΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 133.797,31€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 1/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 134.032,26 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 166.200,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

.ΦΑΥ

.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

.ΕΤΕΠ

.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΥ

.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

.ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

.ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ

.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

.ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

 Β Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___171022 14.espd-request-v2

Ανακοίνωση έκδοσης πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ:1/2022/2162/21-07-2022 ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό, 30 Αυγούστου 2022

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων,

σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ:1/2022/2162/21-07-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού

 

  1. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών) 
  2. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
  3. Πίνακας Επιλογής Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
  4. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας
  5. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας
  6. Πίνακας Επιλογής Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο (www.velventos.gr). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Οι πίνακες είναι αναρτημένοι και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Βελβεντού.

Ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων κατάταξης  30-08-2022.

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους :

1.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

4.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ανακοίνωση Έκδοσης Τελικού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό,   17 Αυγούστου 2022

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  σε PDF

Ο πίνακας   είναι αναρτημένος στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

Για να δείτε τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 142.600,00 € με Φ.Π.Α.

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Βελβεντό, 11/8/2022

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 2431

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΑΞΗ : ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                                                                         

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3

Τίτλος Προμήθειας : Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου οχήματος   συλλογής  βιοαποβλήτων τύπου πρέσας   8μ3.                                                                          Συνέχεια ανάγνωσης “Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 142.600,00 € με Φ.Π.Α.”

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό Νομού Κοζάνης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αρχίζει  την Πέμπτη 28/07/2022 και λήγει την Δευτέρα  08/08/2022.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 26-7-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ_10-6-2021

ΑΙΤΗΣΗ _ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

Κύλιση προς τα επάνω