Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 142.600,00 € με Φ.Π.Α.

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Βελβεντό, 11/8/2022

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 2431

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΑΞΗ : ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                                                                         

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3

Τίτλος Προμήθειας : Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου οχήματος   συλλογής  βιοαποβλήτων τύπου πρέσας   8μ3.                                                                          Συνέχεια ανάγνωσης “Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 142.600,00 € με Φ.Π.Α.”

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό Νομού Κοζάνης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αρχίζει  την Πέμπτη 28/07/2022 και λήγει την Δευτέρα  08/08/2022.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 26-7-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ_10-6-2021

ΑΙΤΗΣΗ _ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού» , προϋπολογισμού 289.872,32 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες  του Δήμου Βελβεντού»  με σκοπό την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και συγκεκριμένα πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού και των φορέων του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για το Δήμο Βελβεντού, βάσει της τιμής.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV) : 

 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5
Πετρέλαιο Κίνησης 09134100-8
Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4
Λιπαντικά 09211000-1

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α : «ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 180.886,24 € με ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Β : «Ν.Π. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 74.648,00 €

με  ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Γ : «Ν.Π. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 34.338,08 €

με ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική

ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα χρόνο ανέρχεται στο ποσό των 144.936,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 116.884,00 € ΦΠΑ: 28.052,16 €). Επομένως για δύο χρόνια η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  θα είναι 289.872,32 €.

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια ή έως εξαντλήσεως του ποσού τις οικονομικής σύμβασης.

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 1/2022   μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30 / 8 /2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την  8 / 9 / 2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π. μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Όλη η διαδικασία του διαγωνισμού εκτελείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό:156570

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δυο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Κοζάνης.

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.velventos.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Για την Προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 02-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Βελβεντού
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
5. Την υπ’ αριθ. 55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352/26-07-2021/τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’3327). Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 02-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων”

Πρoσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

         Ο Δήμος Βελβεντού, ύστερα από την αριθ. 56/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,  προκειμένου να καλύψει  κατεπείγουσες ανάγκες και συγκεκριμένα για την κάλυψη αναγκών πυροστασίας με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός προσωπικού Διάρκεια απασχόλησης 

 

1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2 Τέσσερις (4) μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ (το έντυπο τυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.velventos.gr ) μαζί με τα εξής δικαιολογητικά: Συνέχεια ανάγνωσης “Πρoσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας”

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Βελβεντού», προϋπολογισμού 130.200,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Βελβεντού»  με σκοπό να εκτελεστούν οι εργασίες που απαιτούνται για την εικοσιτετράωρη αποδοτική λειτουργία, τη συντήρηση, υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη (λειτουργίας, συντήρησης, καλής κατάστασης, ασφαλείας κ.α.) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Βελβεντού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90481000-2 (Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων) και 45259100-8 – Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων. Συνέχεια ανάγνωσης “Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Βελβεντού», προϋπολογισμού 130.200,00 € με Φ.Π.Α.”

Κύλιση προς τα επάνω