1ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας Βελβεντού

θέμα: Το βουνό των Πιερίων

1ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας Βελβεντού – Θέμα: Το Βουνό των Πιερίων

Ο Δήμος Βελβεντού σε συνεργασία με την Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν τον 1ο Διαγωνισμό Φωτογραφίας Βελβεντού με θέμα το Βουνό των Πιερίων.
Ο φωτογραφικός διαγωνισμός είναι μια ευκαιρία να ξεφύγουμε από τα προβλήματα της επικαιρότητας, να ζήσουμε μοναδικές στιγμές μέσα στη φύση,  να μεταδώσουμε τη θετική μας ενέργεια μας, να φωτογραφίσουμε και να εκτιμήσουμε ξανά τις μικρές χαρές της ζωής! ​ Συνέχεια ανάγνωσης “1ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας Βελβεντού”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Βελβεντού ύστερα από την υπ’ αριθμ. 121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας δύο (2) μηνών , για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας σχολικής μονάδας του Δήμου Βελβεντού, ως εξής:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Καθαριστές- καθαρίστριες 1 Δύο (2)  μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07
  4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότi:

Συνέχεια ανάγνωσης “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου”

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου

Ο Δήμος Βελβεντού

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης για το διδακτικό έτος 2021-2022, με την αριθμ. ΣΟΧ 2/2021/2543/13-08-2021 (ΑΔΑ: Ω3Ζ746ΜΓΗΖ-ΞΝΥ)

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammatia@velvento.eu

  Συνέχεια ανάγνωσης “ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου”

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων,

σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ:1/2021/2136/06-07-2021 Ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού

 

  1. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
  2. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών

          (Υδραυλικών)

  1. Πίνακας Επιλογής Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
  2. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών

          Καθαριότητας

  1. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-

          τριών Καθαριότητας

  1. Πίνακας Επιλογής Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Συνέχεια ανάγνωσης “ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την «Αναβάθμιση Παιδικής Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού» με σκοπό την προμήθεια ειδικών κατασκευών επίπλων για παιδιά και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες δημιουργίας ενός σύγχρονου ελκυστικού περιβάλλοντος ανακάλυψης,  μάθησης, δημιουργίας και έκφρασης στην παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη Βελβεντού,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερης τιμής)  για το Δήμο Βελβεντού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Βελβεντού, οδός  Αγίας Τριάδας 21, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τη 18-08-2021 και ώρα 10:00π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Συνέχεια ανάγνωσης “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Παιδιάτρου στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Παιδιάτρου για τον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν έως σήμερα. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθμ.150 /2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού 5.500,00 €, για το έτος 2021. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην  αρ. 03/2021 μελέτη. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00€ Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Παιδιάτρου στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού”

Κύλιση προς τα επάνω