Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» (CPV: 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών), Κωδικός ΝUTS: EL531, με προϋπολογισμό 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 500.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Δήμος Βελβεντού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» (CPV: 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών), Κωδικός ΝUTS: EL531, με προϋπολογισμό 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 500.000,00 € με ΦΠΑ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 325.559,63€ και β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 76.329,35€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.velventos.gr. Συνέχεια ανάγνωσης “Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» (CPV: 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών), Κωδικός ΝUTS: EL531, με προϋπολογισμό 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 500.000,00 € με ΦΠΑ.”

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βελβεντού», προϋπολογισμού 344.505,48 € με Φ.Π.Α. Κωδικοί CPV: 44211000-2 (Προκατασκευασμένα Κτίρια)

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο ««Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βελβεντού» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το Δήμο Βελβεντού.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 344.505,48 € (με ΦΠΑ). Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 2/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/10/2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 24/10/2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Όλη η διαδικασία του διαγωνισμού εκτελείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συνέχεια ανάγνωσης “Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βελβεντού», προϋπολογισμού 344.505,48 € με Φ.Π.Α. Κωδικοί CPV: 44211000-2 (Προκατασκευασμένα Κτίρια)”

Ανακοίνωση τελικού πίνακα επιτυχόντων-προσληπτέων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό,   28 Αυγούστου 2023 

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  σε PDF

Ο πίνακας είναι αναρτημένος στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

Ο σχετικός πίνακας παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» (CPV: 45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου), Κωδικός ΝUTS: EL531, με προϋπολογισμό 410.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 508.400,00 € με ΦΠΑ.

Ο Δήμος Βελβεντού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» (CPV: 45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου), Κωδικός ΝUTS: EL531, με προϋπολογισμό 410.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 508.400,00 € με ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και  ώρα  12:00μ.μ. και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 22α Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016. Συνέχεια ανάγνωσης “Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» (CPV: 45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου), Κωδικός ΝUTS: EL531, με προϋπολογισμό 410.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 508.400,00 € με ΦΠΑ.”

Ανακοίνωση έκδοσης προσωρινού πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό, 21 Αυγούστου 2023 

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ σε PDF

Κατά του πίνακα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης  μόνο για

(Περισσότερα…)

Ανακοίνωση αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Βελβεντού

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
  4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
  5. Την αριθ. 55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352/26-07-2021/τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’3327).
  6. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/78/10519/20-7-2023 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως ισχύει.
  7. Το αριθ. 61784/21-07-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024».
  8. Την αριθμ. 97/2023 (ΑΔΑ: 94ΜΕ46ΜΓΗΖ-ΛΞΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού «Κατανομή θέσεων προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  σχολικών μονάδων».
  9. Τις ανάγκες των Δήμου Βελβεντού σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Βελβεντού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α): Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων”

Κύλιση προς τα επάνω