Δήμος Βελβεντού

14η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

 Την Δευτέρα 19/4/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
2.- Έγκριση μελέτης 10/2020 και Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ”

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

 

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Τρίτη 13/4/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – 3η Τροποποίηση  προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 Δήμου Βελβεντού.

2.- Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Τρίτη 6/4/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

2.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 9/2021 μελέτης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας.

3.- Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 του κληροδοτήματος «Ζήνων Ι. Παπαναστασίου».

4.- Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 του κληροδοτήματος «Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη». Συνέχεια ανάγνωσης “12η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

11η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Τρίτη 30/3/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Έγκριση μελέτης με αρ. 2/2021 και τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Βελβεντού».
2.- Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Βελβεντού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» στην Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4726 με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων / ΟΧΕ.
Συνέχεια ανάγνωσης “11η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

10η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Παρασκευή 26/3/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικού 1/9-3-2021 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας.
2. Έγκριση πρακτικών διερεύνησης τιμών και φακέλων δημόσιας σύμβασης με τίτλο Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστημάτων α) Ασύρματης Υδρομέτρησης του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης και β) τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού αγωγών ύδρευσης (εξωτερικό δίκτυο) του οικισμού Βελβεντού, του Δήμου Βελβεντού.
Συνέχεια ανάγνωσης “10η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Τρίτη 16/3/2021 στις 12:00 θα συνεδρίασει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Έγκριση 3 ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και ειδικότερα του 3 ου τμήματος –Συμπιεστή εδάφους (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102638).
2.- Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στο Δήμο Βελβεντού.
3.- Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 2022-2025 στο Δήμο Βελβεντού.
Συνέχεια ανάγνωσης “9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

Κύλιση προς τα επάνω
Δήμος Βελβεντού