Όλα τα άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού στις 30 Μαΐου 2020. Έχοντας υπόψη: α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4) β. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20. γ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. δ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ: Τα μέλη συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βελβεντού κ.κ. 1) Μυλωνά Κατίνα 2) Ζυγανιτίδου Ειρήνη 3) Κουκάλη Ζήνωνα 4) Μύρο Δημήτριο 5) Παπανδρίτσα Μαρία 6) Τζάτσου Βαϊα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής Κοινότητας Βελβεντού. ΄Εχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του […]

Όλο το άρθρο