Ανακοίνωση Παράτασης Απαγόρευσης Αλιείας Καραβίδας στη Λίμνη Πολυφύτου

Σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. πρωτ. 126289/08-08-2022 ( ΑΔΑ: 6ΔΦΛ7ΛΨ-ΓΟΣ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης Δαδαμόγια Αικατερίνης, αποφασίστηκε η παράταση απαγόρευσης της αλιείας κάθε είδους καραβίδας στη λίμνη Πολυφύτου με οιοδήποτε μέσο και εργαλείο, με σκοπό την προστασία και την μείωση του κινδύνου εξαφάνισης του πληθυσμού της. Η απαγορευτική περίοδος παρατείνεται μέχρι τις 15 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 πμ. 

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στις Αστυνομικές Αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Ν. 420/70,  Ν.1740/87 και Ν.2040/92. 

Ανακοίνωση Έκδοσης Τελικού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό,   17 Αυγούστου 2022

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  σε PDF

Ο πίνακας   είναι αναρτημένος στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

Για να δείτε τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Υπογραφή Σύμβασης για τις Ενεργειακές Αναβαθμίσεις του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού

Στις 11/8 υπογράφτηκαν από το Δήμαρχο Βελβεντού δύο Συμβάσεις με τον Ανάδοχο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε. με έδρα την Κοζάνη, για την εκτέλεση δυο έργων για τις Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Λυκείου και Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού. Τα δυο έργα χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 – ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5093548).

Το καθένα από τα δύο έργα αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των δυο σχολικών κτηρίων.

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι:

  1. Θωράκιση του κτιριακού κελύφους με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
  2. Αντικατάσταση του συνόλου των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου, με τριπλούς υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής
  3. Αντικατάσταση του συγκροτήματος Λέβητα – Καυστήρα με νέας τεχνολογίας λέβητα – καυστήρα συμπύκνωσης υγραερίου με μείωσης της ισχύος αυτού
  4. Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED
  5. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη του κτηρίου

Προϋπολογισμός μετά τη δημοπράτηση:

Γυμνάσιο – Λύκειο: 331.557,76 € με Φ.Π.Α.

Δημοτικό Σχολείο:  437.700,63 € με Φ.Π.Α.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 142.600,00 € με Φ.Π.Α.

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Βελβεντό, 11/8/2022

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 2431

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΑΞΗ : ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                                                                         

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3

Τίτλος Προμήθειας : Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου οχήματος   συλλογής  βιοαποβλήτων τύπου πρέσας   8μ3.                                                                          Συνέχεια ανάγνωσης “Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 142.600,00 € με Φ.Π.Α.”

Κύλιση προς τα επάνω