Ανακοίνωση έκδοσης Προσωρινού Πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό, 08 Αυγούστου 2022

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 02/2022/2140/20-07-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ σε PDF

 Ο πίνακας  καταρτίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352/26-07-2021/τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’3327), είναι αναρτημένος και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού.

 Κατά του πίνακα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει την Τρίτη 09/08/2022 και λήγει την Τετάρτη 10/08/2022.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammatia@velvento.eu

 Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων, ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού www.velventos.gr

Για να δείτε τον προσωρινό πίνακα Kατάταξης και Βαθμολογίας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόσκληση 27ης (τακτικής) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού-Ορθή Επανάληψη ως προς την ημερομηνία και τα θέματα.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 9
Αυγούστου 2022 στις 13:00 π.μ. δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση χρήσεων γης σε ορισμένα Ο.Τ. ή σε τμήματα Ο.Τ. του οικισμού Βελβεντού
και του Συνοικισμού Καλλιθέας, σύμφωνα με τις χρήσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου και του Π.Δ. 59/2018.
2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Βελβεντού με την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού.
3. Τροποποίηση / επέκταση της υπ΄ αριθμ. 3939/13-12-2021 σύμβασης προμήθειας
καυσίμων.
4. Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια ενός απορ/φόρου
οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 μ3.

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον
παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 12:45. Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση 27ης (τακτικής) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού-Ορθή Επανάληψη ως προς την ημερομηνία και τα θέματα.”

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 στις 13:00 π.μ. δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση χρήσεων γης σε ορισμένα Ο.Τ. ή σε τμήματα Ο.Τ. του οικισμού Βελβεντού και του Συνοικισμού Καλλιθέας, σύμφωνα με τις χρήσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και του Π.Δ. 59/2018.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Βελβεντού με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού.

 

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 12:45. 

 https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09  

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 8 8 2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μανώλης Στεργίου

Κύλιση προς τα επάνω