Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 20.30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Πλατεία Πλάτανος) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 καθώς και τις εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 για ενημέρωση – συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

  1. Απευθείας αγορά ακινήτου για εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου
  2. Απευθείας αγορά ακινήτου για εγκατάσταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
  3. Ανάθεση σε Δασικό Συνεταιρισμό εργασιών υλοτομίας
  4. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε πληγέντες από πυρκαγιά πολίτες
  5. Mεταφορά χρηματικού ποσού του Κληροδοτήματος «Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη» από την Τράπεζα Alpha Bank στον λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς με την ίδια επωνυμία. Κατάργηση λογαριασμού στην Τράπεζα Alpha Bank.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μαλλού Βάια

Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Δευτέρα
16/5/2022 στις 11:00 π.μ. δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη για όσους δεν μπορούν να
παρευρεθούν λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την τροποποίηση
λειτουργίας του Καταστήματος ΕΛΤΑ Βελβεντού σε θυρίδα Συναλλαγής, σύμφωνα με την
από 04/04/2022, με αρ. πρωτ. 5.1.2/256/104.6 (ΑΔΑ ΨΔΕ2ΟΡΡ2-ΧΟΥ) Απόφαση της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ.

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής που επιθυμούν να συνδεθούν με
τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

 

Η με αριθμό 70/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Ανάθεση εποπτείας εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Βελβεντού.”

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 11 Μαΐου   2022

Αριθ. Πρωτ.: 1414

 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση εποπτείας εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Βελβεντού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 70 / 2022

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

          Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις :

      α) της περιπ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,, όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011/τ.Α’),

      β) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού αποτελούμενος από τη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής (ήτοι από 01/09/2019),    Συνέχεια ανάγνωσης “Η με αριθμό 70/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Ανάθεση εποπτείας εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Βελβεντού.””

Η με αριθμό 69/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Αντικατάσταση μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.”

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 11 Μαΐου  2022

Αριθ. Πρωτ.: 1413

 

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2022

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

  1. 1. Τις διατάξεις :

του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], 2. Την αριθμ. 156347/03-12-2020, (ΦΕΚ 5605/21-12-2020/τ.Β΄) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Πάγιος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού». Συνέχεια ανάγνωσης “Η με αριθμό 69/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Αντικατάσταση μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.””

Η με αριθμό 68/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Τροποποίηση απόφασης σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.”

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 11 Μαΐου 2022

Αριθ. Πρωτ.: 1412

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Βελβεντού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 68 / 2022

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι],

2.- Την αριθμ. 156347/03-12-2020, (ΦΕΚ 5605/21-12-2020/τ.Β΄) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Πάγιος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».

3.-Την 2/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ’ 5020/14-1-2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Συνέχεια ανάγνωσης “Η με αριθμό 68/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Τροποποίηση απόφασης σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.””

Η με αριθμό 67/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα “Παράταση θητείας Αντιδημάρχου. Ορισμός νέου Αντιδημάρχου. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 11 Μαΐου  2022

Αριθ. Πρωτ.: 1411

 

ΘΕΜΑ: Παράταση θητείας Αντιδημάρχου. Ορισμός νέου Αντιδημάρχου. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2022

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07- 2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09- 08-2019/τ.Α’) και προστέθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ167/30-10-2019/τ.Α΄) και του άρθρου 47 του 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12- 2019/τ.Α΄), Συνέχεια ανάγνωσης “Η με αριθμό 67/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα “Παράταση θητείας Αντιδημάρχου. Ορισμός νέου Αντιδημάρχου. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.””

Κύλιση προς τα επάνω