Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών και όχι πέραν της 5 ης Ιουλίου 2021, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID-19

Ο Δήμος Βελβεντού, ύστερα από την αριθ. 08/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών και όχι πέραν της 5 ης Ιουλίου 2021, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει κατεπείγουσες ανάγκες και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα. Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού”

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση, συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στίβου, χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου και περιφράξεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βελβεντού». Συνέχεια ανάγνωσης “Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού”

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βελβεντού»

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βελβεντού» με σκοπό την προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του ∆ήμου Βελβεντού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Δήμο Βελβεντού, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνέχεια ανάγνωσης “Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βελβεντού»”

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Βελβεντού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών –Δικηγόρων, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά ) επί θεμάτων Νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεων του, με ημερήσια φυσική παρουσία και ωράριο τακτικού υπαλλήλου. Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού”

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ»

Ο Δήμαρχος Βελβεντού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου << ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ >>

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 50.806,45 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α και αναλύεται σε::
• Δαπάνη Εργασιών : 35.142,00 €
• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 6.685,56 €
• Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 6.574,13 €
• Φ.Π.Α. 24 % : 12.193,55 €
Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 041 και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 61.7133.01 του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου. Συνέχεια ανάγνωσης “Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ»”

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού»

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού» με σκοπό την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών και συγκεκριμένα πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού και των φορέων του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής) για το Δήμο Βελβεντού.

Συνέχεια ανάγνωσης “Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού»”

Κύλιση προς τα επάνω