Ανακοίνωση έκδοσης πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό, 30 Μαΐου 2023

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων,

σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ :1/2023/1305/02-05-2023 Ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού

 

  1. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων
  2. Πίνακας απορριπτέων
  3. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων
  4. Πίνακας Επιλογής

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο (www.velventos.gr). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Οι πίνακες είναι αναρτημένοι και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Βελβεντού.

Ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων κατάταξης  30-05-2023.

Οι πίνακες παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους: 

1.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ

 

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  01/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  01 / 2023
για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Βελβεντού

        Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθ. ΣΟΧ 1/2023/1305/2-5-2023 Ανακοίνωση  
  2. Την αριθμ. 18893/2-5-2023 Εγκριτική Ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό της Π.Ε. Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  01/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή με παρελκόμενα» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 151.528,00 € με Φ.Π.Α.Κωδικοί CPV: 43200000-5 (Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Βελβεντό, 31/3/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 977

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή με παρελκόμενα» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 151.528,00 € με Φ.Π.Α.

Κωδικοί CPV: 43200000-5 (Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη)

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή με παρελκόμενα» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους για το Δήμο Βελβεντού.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 151.528,00 € (με ΦΠΑ). Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 12/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/4/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 28/4/2023  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή με παρελκόμενα» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 151.528,00 € με Φ.Π.Α.Κωδικοί CPV: 43200000-5 (Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη)”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                          Βελβεντό, 30/3/2023

ΔΗΜΟΣ    ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                                                                        Αρ. πρωτ.: 953

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων»,

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 135.470,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία: 109.250,00€ και ΦΠΑ 24 % ποσού 26.220,00€).

Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: ΕΠ0051, Κωδ. Πράξης ΣΑ: 2022ΕΠ00510026) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ). Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»”

Ανακοίνωση πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών στο Δήμο Βελβεντού

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών στο Δήμο Βελβεντού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Επιστημών ο/η οποίος/α θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλές και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων και γενικότερα επί θεμάτων Επικοινωνίας καθώς και προβολής και προώθησης των δράσεων του Δήμου.
2. Μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Οικονομικών Επιστημών ο/η οποίος/α θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλές και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με την οικονομική και διοικητική οργάνωση του Δήμου.

Η γνωστοποίηση πρόσληψης (όπου αναφέρονται τα απαραίτητα προσόντα και  δικαιολογητικά),μαζί με  τα έντυπα “αίτηση”  και  “υπεύθυνη δήλωση” είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση ,υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: grammatia@velvento.eu εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών, με ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων την 13/03/2023.

Συνημμένα: 

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο θέσεων Ειδικών Συνεργατών

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Innovative Cultural Items» στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Δήμο Βελβεντού, προκηρύσσει μια θέση υπεύθυνου για την καθημερινή λειτουργία της Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού

Κύλιση προς τα επάνω