ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή με παρελκόμενα» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 151.528,00 € με Φ.Π.Α.Κωδικοί CPV: 43200000-5 (Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Βελβεντό, 31/3/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 977

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή με παρελκόμενα» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 151.528,00 € με Φ.Π.Α.

Κωδικοί CPV: 43200000-5 (Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη)

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή με παρελκόμενα» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους για το Δήμο Βελβεντού.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 151.528,00 € (με ΦΠΑ). Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 12/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/4/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 28/4/2023  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Όλη η διαδικασία του διαγωνισμού εκτελείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με συστημικό αριθμό : 187680

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε μία (1) Εβδομαδιαία και σε δύο (2) ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες.

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.velventos.gr

Βελβεντό, 31/3/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Τα σχετικά έγγραφα παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ signed

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω