Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βελβεντού έτους 2020.

Αριθ. απόφασης: 2/2020

 

ΘΕΜΑ:

 

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βελβεντού έτους 2020.

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 24η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 128/20-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη:

  1. Στεργίου Μανώλης , Δήμαρχος
  2. Κουρτέλης Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχος
  3. Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μαργιούλα Ευαγγελία, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Στην παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι το συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας με απόφασή του εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Επίσης η παρ. 5 του προαναφερομένου άρθρου του Ν. 3852/2010 αναφέρει ότι στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειας της δημοτικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Βελβεντού ζήτησε από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων να υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους σχετικά με τα έργα που θεωρούν ότι πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμίας.

Η Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού, οι Τοπικές Κοινότητες Αγίας Κυριακής, Καταφυγίου και Πολυφύτου έστειλαν γνωμοδοτήσεις με τις οποίες υπέβαλαν τις προτάσεις τους.

Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου κατά τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.3463/2006 και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής το
σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου και τόνισε ότι αυτό καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις οικονομικές
δυνατότητες του Δήμου όσο και τις προτάσεις που κατέθεσαν η Δημοτική Κοινότητα
και οι Τοπικές Κοινότητας δίνοντας όμως παράλληλα προτεραιότητα στα πλέον επείγοντα έργα.

Ακολούθησε μελέτη του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος από τα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής και διαλογική συζήτηση.

Στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

-Την εισήγηση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής

-Τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010

-Το άρθρο 76 παρ. 2 α του Ν. 3852/2010

-Το άρθρο 63 του Ν.3852/2010

-Το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βελβεντού έτους 2020 το οποίο επι-
συνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Στη συνέχεια το Τεχνικό Πρόγραμμα θα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου

Βελβεντού για έγκριση.

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Κύλιση προς τα επάνω