Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Παιδιάτρου στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Παιδιάτρου για τον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν έως σήμερα. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθμ.150 /2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού 5.500,00 €, για το έτος 2021. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην  αρ. 03/2021 μελέτη. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00€

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος.
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδίατρου.
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ότι δεν απαιτείται.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:  paidikos@velvento.eu, μέχρι και την Τρίτη 13 Απριλίου και ώρα 13:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  2. Οικονομική προσφορά (Το Έντυπο παρέχεται από τη δομή του Παιδικού Σταθμού Βελβεντού και από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου www.velventos.gr )
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75),που θα εκδοθεί μέσω gov.gr, ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75),που θα εκδοθεί μέσω gov.gr, ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης), λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα προς απόδειξη των ανωτέρω πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη δομή του Παιδικού Σταθμού Βελβεντού καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες (τηλ.2464031452,email:paidikos@velvento.eu)

Ο Δήμαρχος

Στεργίου Κ. Μανώλης

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω