Η με αριθμό 70/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Ανάθεση εποπτείας εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Βελβεντού.”

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 11 Μαΐου   2022

Αριθ. Πρωτ.: 1414

 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση εποπτείας εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Βελβεντού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 70 / 2022

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

          Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις :

      α) της περιπ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,, όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011/τ.Α’),

      β) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού αποτελούμενος από τη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής (ήτοι από 01/09/2019),   

    2.- Την αριθμ. 112575/08-08-2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3208/22-08-2019/τ.Β’) « Μεταβατικός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».

    3.- Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καμκούτη Θωμά του Ιωάννη από την Παράταξη του Δημάρχου, εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Βελβεντού και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες:

α) της τουριστικής προβολής σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.

β) της διαχείρισης αδέσποτων ζώων, επικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,

γ) του ηλεκτροφωτισμού,

δ) της λειτουργίας των αναμεταδοτών.

 

Η  παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι να ανακληθεί με μεταγενέστερη και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια».

 

     
Κοινοποίηση:                                                             

κ. Καμκούτη Θωμά, Δημοτικό Σύμβουλο

 

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. κ.κ. Αντιδημάρχους

3. Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

    

Ο Δήμαρχος

 

 

 

  Μανώλης Κ. Στεργίου

 
 

  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω