Η με αριθμό 68/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Τροποποίηση απόφασης σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.”

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 11 Μαΐου 2022

Αριθ. Πρωτ.: 1412

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Βελβεντού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 68 / 2022

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι],

2.- Την αριθμ. 156347/03-12-2020, (ΦΕΚ 5605/21-12-2020/τ.Β΄) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Πάγιος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».

3.-Την 2/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ’ 5020/14-1-2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

4.- Την αριθμ. 83/3407/1-11-2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Βελβεντού,

5.- Την 67/1411/11-5-2022 απόφαση Δημάρχου περί α) παράτασης θητείας Αντιδημάρχου Γεωργίου Αχίλλα και β) ορισμού του Δημήτριου Αγγέλη ως νέου Αντιδημάρχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ορισμού του από τον Δήμαρχο ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής από 11/5/2022.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την  αριθμ’ 2/2022 απόφαση περί σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού από 11/5/2022 ως εξής:

  • Στεργίου Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Δήμαρχος Βελβεντού, ως Πρόεδρος
  • Αχίλλας Γεώργιος του Ζήνωνος, Αντιδήμαρχος Βελβεντού, ως μέλος.
  • Αγγέλης Δημήτριος του Στεφάνου, Αντιδήμαρχος Βελβεντού, ως μέλος.
  • Κουκόλη Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος ως εκλεγμένο μέλος.
  • Εμμανουήλ Δημήτριος του Αντωνίου, Δημοτικός Σύμβουλος ως εκλεγμένο μέλος.
  • Τσιτσιόκας Νικόλαος του Σωτηρίου, Δημοτικός Σύμβουλος ως εκλεγμένο μέλος.
  • Τέτος Νικόλαος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος ως εκλεγμένο μέλος.

Β. Ορίζουμε  Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής την Ζορζοβίλη Ελένη του κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικού-Λογιστικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εξόδων της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού.

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Εσωτερική Διανομή :

·                     κ.κ. Αντιδημάρχους

·                     Αναφερόμενο προσωπικό

 

Κοινοποίηση :

·                     Γραφείο Δημάρχου

·                     Δ/νση Διοικ.& Οικ. Υπηρεσιών

·                     Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Ο Δήμαρχος

 

Μανώλης Κ. Στεργίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω