Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 142.600,00 € με Φ.Π.Α.

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Βελβεντό, 11/8/2022

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 2431

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΑΞΗ : ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                                                                         

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3

Τίτλος Προμήθειας : Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου οχήματος   συλλογής  βιοαποβλήτων τύπου πρέσας   8μ3.                                                                                                                                                                         

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη   2014- 2020»   

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ   ΕΘΝΙΚΟΙ   ΠΟΡΟΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ:  2020ΣΕ27510011)  MIS: 5076730                                                                                                                                                                                                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3» για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 142.600,00 € με Φ.Π.Α.

Κωδικοί CPV: 34144512-0

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για το Δήμο Βελβεντού.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3 για τις ανάγκες του Δήμου. Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 20/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 142.600,00 € (με ΦΠΑ).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7/9/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 14/9/2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι ίση με 2.300,00 ευρώ (δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ) και ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια υλοποίησης της συμβάσεως προμήθειας ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

Όλη η διαδικασία του διαγωνισμού εκτελείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με συστημικό αριθμό : 145614

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δύο 2 ημερήσιες εφημερίδες  και 1 εβδομαδίαια εφημερίδα.

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.velventos.gr

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : CPV 34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων.

Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: Ε2751, Κωδ. Πράξης ΣΑ: 2021ΣΕ27510059) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Συνοχής). Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2434/05-07-2021 του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, έχει λάβει κωδικό MIS 5076730 και  περιλαμβάνει το υποέργο 1 «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας 8 μ3»  της Πράξης.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2464350313.

 

Βελβεντό, 11/8/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Για την Διακήρυξη και τα σχετικά έγγραφα πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ EEEΣ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω