Απόφαση Ανάθεσης Εποπτείας Εντεταλμένων Δημοτικών συμβούλων

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 1 Νοεμβρίου  2021

Αριθ. Πρωτ.: 3432

 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση εποπτείας εντεταλμένων Δημοτικών συμβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2021

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

          Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις :

α) του άρθρου 86 του Δ.Κ.Κ. όπως κυρώθηκε με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/08-06-2006/τ.Α’),

β) του άρθρου 58, παρ.1, περιπ.δ΄ του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’), όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2006 (ΦΕΚ138/16-06-2011/τ.Α’),

γ) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού αποτελούμενος από τη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού, η Δήμος η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής (ήτοι από 01/09/2019),   

  1. Την υπ’ αριθμ. 156347/03-12-2020, (ΦΕΚ 5605/21-12-2020/τ.Β΄) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Πάγιος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».
  2. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από την Παράταξη του Δημάρχου, ως άμισθους εντεταλμένους συμβούλους του Δήμου Βελβεντού και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κουρτέλη Κωνσταντίνο του Μάρκου, την εποπτεία θεμάτων ύδρευσης.
  2. Τον δημοτικό σύμβουλο Ζορζοβίλη Ζήνωνα του Χαρισίου την εποπτεία των θεμάτων υποδομών κτιρίων και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βελβεντού.
  3. Τον κ. Τσέγκο Νικόλαο του Αντωνίου, την εποπτεία θεμάτων τεχνικών υπηρεσιών και καθημερινότητας του Δήμου Βελβεντού.

Β. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

 

Γ. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

 

     
Κοινοποίηση:                                                            

1.-κ. Κουρτέλη Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο

2.-κ. Ζορζοβίλη Ζήνωνα, Δημοτικό Σύμβουλο

2.-κ. Τσέγκο Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο

Εσωτερική Διανομή:                                                      

1.    Γραφείο Δημάρχου                                                    

2.    Δ/νση Διοικητικών & Οικονομιών Υπηρεσιών

3.    Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 
 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω