Δήμος Βελβεντού

Δελτία Τύπου

Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2020 Ο Δήμαρχος Βελβεντού Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], αναφορικά με […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί με την παρουσία εκπροσώπων όλων των φορέων του Βελβεντού, οι οποίοι είχαν κληθεί, το θέμα της επικείμενης έλευσης ανήλικων, ασυνόδευτων προσφυγόπουλων στο Ξενοδοχείο ¨ΑΓΝΑΝΤΙ¨. Παρούσα […]

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΔΑΚ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΣΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΑΔΑ Προϋπολογισμός ΣΑΥ ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Ανακοίνωση Έκδοσης Τελικού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων και Πίνακα Προσληπτέων

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2020-2021. Οι πίνακες καταρτίστηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 50175/07-08-2020 (ΦΕΚ 3324/07-08-2020/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών […]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 28/8/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις […]

Κύλιση προς τα επάνω