SOLIDARITY NOW – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

SOLIDARITY NOW

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Για την λειτουργία της δομής φιλοξενίας προσφυγόπουλων στο Βελβεντό θα χρειαστούν 11 φροντιστές, 1 νοσηλευτής,  1 οδηγός και 1 ψυχολόγος.

Παραθέτουμε τα προσόντα του Φροντιστή και Ψυχολόγου. Ειδικά για την πρόσληψη Ψυχολόγου η ανακοίνωση είναι στην αγγλική γλώσσα λόγω της ιδιαιτερότητας του προγράμματος.

Για τον Οδηγό απαιτούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα για την Β κατηγορία διπλώματος.


ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

Υποβολή αιτημάτων μέχρι: 25/9/2020
Τοποθεσία: Κοζάνη (Βελβεντό)

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:        Φροντιστής σε μονάδα επείγουσας φιλοξενίας σε ξενοδοχείο

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Συντονιστής Μονάδας   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 Μήνες

 

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Εκτέλεση καθηκόντων φροντιστή ασυνόδευτων παιδιών στο πλαίσιο λειτουργίας μίας μονάδας επείγουσας φιλοξενίας σε ξενοδοχείο
 • Καθημερινή επαφή με τα φιλοξενούμενα παιδιά για την παροχή ολιστικής φροντίδας και πλαισίωσης στα φιλοξενούμενα παιδιά
 • Διενέργεια επισκέψεων νυχτερινής εποπτείας ορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σχετική με την καθημερινότητα των παιδιών
 • Καλλιέργεια καθημερινών δεξιοτήτων ζωής των παιδιών, και παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης μέχρι τη μετάβασή τους σε άλλη δομή φιλοξενίας
 • Συμμετοχή σε ομαδικές συνεδρίες με τους φιλοξενούμενους, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
 • Συνοδείες των φιλοξενούμενων στις απαραίτητες υπηρεσίες
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, με τις κατευθύνσεις του Συντονιστή Μονάδας, για την από κοινού ολιστική στήριξη των παιδιών
 • Συμμετοχή στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
 • Σεβασμός του κανονισμού δεοντολογίας του οργανισμού, ειδικά σε ό,τι αφορά την παιδική προστασία και την αρχή της εμπιστευτικότητας

 

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα
«Φροντιστής_ Βελβεντό», στη διεύθυνση thes-recruitment@solidaritynow.org  μέχρι τις 25/09/2020.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

 


 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

Υποβολή μέχρι: 28/9/2020

Τοποθεσία: Κοζάνη (Βελβεντό)

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:        Νοσηλευτής/τρια σε μονάδα επείγουσας φιλοξενίας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Συντονιστής Μονάδας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 Μήνες

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Θα παρέχει νοσηλευτική φροντίδα και πρώτες βοήθειες.
 • Θα είναι υπεύθυνος/η για την χορήγηση των φαρμάκων στους ασθενείς σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.
 • Θα παρέχει συμβουλές και συστάσεις στους ασθενείς (προαγωγή υγείας και κανόνων υγιεινής, οδηγίες αποφυγής αφυδάτωσης).
 • Θα παρακολουθεί και θα φροντίζει για την τήρηση της σωστής διαχείρισης των υγειονομικών αποβλήτων και του επιπέδου υγιεινής κατά τη διάρκεια παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.
 • Θα είναι υπεύθυνος/η για την ταυτοποίηση των επειγόντων περιστατικών και την παραπομπή τους/συνοδεία τους στις πλησιέστερες υγειονομικές μονάδες.
 • Θα υποστηρίζει τη διαλογή των περιστατικών (triage) προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση ασθενών .
 • Θα συμβάλει στην προσπάθεια παραπομπής και συνοδείας των ασθενών στις τοπικές δομές υγείας.
 • Θα οργανώσει τις παραγγελίες βασικού φαρμακείου και θα είναι υπεύθυνος για την ανανέωσή του.
 • Θα βρίσκεται σε επικοινωνία με το προσωπικό της ομάδας στην οποία και συμμετέχει ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή παρακολούθηση των φιλοξενουμένων.
 • Θα διοργανώνει και θα προάγει την επικοινωνία μηνυμάτων σχετικά με τη δημόσια υγεία των φιλοξενουμένων σε συνεργασία με την ομάδα έργου και τον συντονιστή πεδίου.
 • Θα σέβεται τον κανονισμό δεοντολογίας του οργανισμού, ειδικά σε ό,τι αφορά την παιδική προστασία και την αρχή της εμπιστευτικότητας
 • Θα αναλαμβάνει επιπλέον καθήκοντα, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο νοσηλευτικής (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως νοσηλευτή
 • Προϋπηρεσία με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και ειδικά με την παιδική προστασία ή την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ή των προσφύγων και αιτούντων άσυλο επιθυμητή
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας – επιθυμητή και η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων
 • Τήρηση αρχείου αποθήκης, διαχείριση αναλωσίμων σε συνεργασία με τον Συντονιστή της Μονάδας
 • Τήρηση αρχείου κίνησης ανά διαμέρισμα

 

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα
«Νοσηλευτής Κοζάνη», στη διεύθυνση thes-recruitment@solidaritynow.org  μέχρι τις 28/09/2020.

 


 

PSYCHOLOGIST

Τοποθεσία: Kozani (Velvento)

Starting Date: ASAP

Status:  Full Time

Reports to: Team Leader

Contract Duration: Two months

Child Safeguarding Policy: Level 3 – The job holder will have regular contact with children

Responsibilities

Psychosocial Services-Psychological Aid Provision

 • Provide comprehensive package of Psychological Aid Services to UASCs
 • Providing Counseling and guidance
 • Ensure referrals internally and externally
 • Identify vulnerabilities and facilitate their access to available aid
 • Provide case management for child protection cases
 • Liaise with competent authorities and professionals
 • Case related info management

Case related info management

 • Filling and registering all cases and actions to the reporting lists
 • Brief and full social history taking
 • Updating the hard and electronic files per case

Job Requirements / Skills Required

Essential

 • University Degree in Psychology and work permit
 • 3 years’ experience in Relevant Position (at least 6 months in project serving refugees and migrants population)
 • Previous working experience with local or international NGOs, as well as Civil Society organizations or initiatives will be considered as a strong advantage
 • Familiar with Refugee and Migration Issues
 • Understanding and willingness to promote gender equality and understand different vulnerabilities, needs and capacities of men, women, boys and girls
 • Understanding of protection principles and humanitarian framework
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting
 • Cross Cultural Awareness and flexibility
 • Computer literate & numerate
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills
 • Native in Greek
 • Fluent in English (both written and spoken)

Desired

 • Field Working Experience entry points, Camps/Temporary Settlement or mobile units serving refugee population
 • Specific Studies or Proven Engagement in Refugee Focused Projects (e.g Assessments, Surveys, Missions in Islands or to the borders)

Interested candidates should submit in a single document their Resume/CV and a motivation letter in English to:
thes-recruitment@solidaritynow.org  by September 25th, 2020 mentioning in the email subject “Psychologist_ Konitsa”.

SN is an equal opportunity employer. Persons with disabilities and from vulnerable and disadvantaged groups are strongly encouraged to apply.

Recruitment processes reflect SN’s commitment to keeping children safe from harm and abuse. Employment is subject to SN Child protection standards, including background checks and adherence to SN Child Safeguarding Policy.

Due to the urgency of recruitment, SN reserves the right to complete the process as soon as the suitable candidate has been identified. Interested candidates should submit their applications (CV and motivation letter) not later than by September 25th, 2020.

Κύλιση προς τα επάνω