Διαγωνισμός Υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της αναθέτουσας αρχής και κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 59.940€ προ ΦΠΑ ή 74.325,60€ με ΦΠΑ 24%.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα παρακάτω έγγραφα:

Κύλιση προς τα επάνω