Αναμόρφωση της κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βελβεντού έτους 2020.

4/2020   ΘΕΜΑ:   Αναμόρφωση της κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βελβεντού έτους 2020.   Στο Βελβεντό, σήμερα, την 17η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 353/17-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου. […]

Όλο το άρθρο

Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 10η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 270/07-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη: Στεργίου […]

Όλο το άρθρο

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βελβεντού έτους 2020.

Αριθ. απόφασης: 2/2020   ΘΕΜΑ:   Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βελβεντού έτους 2020.   Στο Βελβεντό, σήμερα, την 24η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 128/20-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου. […]

Όλο το άρθρο

Από το πρακτικό της 1ης/24-01-2020 συνεδρίασης της Εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Βελβεντού

Αριθ. απόφασης: 1/2020   ΘΕΜΑ:   Προγραμματισμός δράσεων ειδικής επιχορήγησης νεοσύστατων δήμων του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΙ).   Στο Βελβεντό, σήμερα, την 24η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. […]

Όλο το άρθρο

Κατάρτιση σχεδίου για Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βελβεντού

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 5η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 458/31-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη: […]

Όλο το άρθρο

Εισήγηση για γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων.

Από το πρακτικό της 1ης/5-11-2019 συνεδρίασης της Εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Βελβεντού. Αριθ. απόφασης: 1/2019   ΘΕΜΑ:   Εισήγηση για γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων.   Στο Βελβεντό, σήμερα, την 5η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική […]

Όλο το άρθρο