Δήμος Βελβεντού

8η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Tην Τρίτη 9/3/2021  στις   12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο εξέτασης της υπόθεσης και πραγματοποίησης όλων των απαραίτητων νομικών ενεργειών (κατάθεση στο αρμόδιο Δικαστήριο κάθε απαραίτητου δικογράφου και παράσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο εκπροσωπώντας τον Δήμο Βελβεντού) με σκοπό την αναγνώριση του Δήμου Βελβεντού ως νόμιμου ιδιοκτήτη, κυρίου και νομέα των εκτάσεων με ΚΑΕΚ 270520130009 και ΚΑΕΚ 270520130007 που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου.
2. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Θεσσαλονίκη για υπόθεση του Δήμου.
3. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Τρίτη 2/3/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού  με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του
Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 Δήμου Βελβεντού.
2.- Έγκριση 2 ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και ειδικότερα του 2ου τμήματος–Διαγραμμιστή αυτοκινούμενου (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102637)

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Tην Πέμπτη 25/2/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού   με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021.
2. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού για το οικον. έτος 2020.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Παρασκευή 19/2/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,  με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Παράταση χρόνου παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος.
2. Έγκριση 2 ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
3. Παράταση χρόνου παράδοσης κάδων απορριμμάτων.
4. Υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2020» του Πράσινου Ταμείου

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την  Δευτέρα 15/2/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Πρώτη (1η) αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Παρασκευή 5/2/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αρχειακού υλικού του Δήμου Βελβεντού.
2.-Έγκριση μετάβασης του δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου, του αντιδημάρχου Ζήνωνος Ζορζοβίλη και του Αντιδημάρχου Γεωργίου Αχίλλα στην Θεσσαλονίκη για υποθέσεις του Δήμου.
3. Έγκριση μετάβασης δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.
4.-Έγκριση 1 ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 2 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102637).
5.-Έγκριση 2 ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και ειδικότερα
του 3 ου τμήματος – Συμπιεστής εδάφους (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102638).
6.-Έγκριση 3 ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη για την προμήθεια ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 1 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102634).
7.-Εξέταση αιτήματος μισθωτή περί λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Πολύκαρπου Νικόλαου Δελβίζη επί της οδού Παπάφη αριθμ 140 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Κύλιση προς τα επάνω
Δήμος Βελβεντού