Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη μέσω τηλεδιάσκεψης )

Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς)

Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς)

Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς)

Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη δια περιφοράς )

Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη κεκλεισμένων)

Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς)

Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης 2020 (κεκλεισμένων)

Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη δια περιφοράς )

Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης 2020 (κεκλεισμένων)

Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς)

Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης 2020 (κεκλεισμένων)

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης 2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη δια περιφοράς )

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη δια περιφοράς )

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης 2020 Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης 2020 ( ειδική)

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης 2020

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης 2020

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη κατεπείγουσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:30 για τη λήψη απόφασης στο θέμα ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί. Το «κατεπείγον» της Συνεδρίασης συνίσταται στην πρόσφατη εξέλιξη σε σχέση με το 1ο θέμα.
1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια

1. Δημοτικοί Σύμβουλοι Βελβεντού
1 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
2 Αγγέλης Δημήτριος
3 Τσιτσιόκας Νικόλαος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
15 Μανώλας Αριστείδης
16 Γκαμπράνη Ειρήνη

2. Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βελβεντού.

1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος
2 Μυλωνά Κατίνα
3 Κουκάλης Ζήνων
4 Μύρος Δημήτριος
5 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
6 Τζάτσου Βαία
7 Παπανδρίτσα Μαρία

3. Πρόεδροι Κοινοτήτων

1 Ζουζώς Δημήτριος Αγίας Κυριακής
2 Πούλιος Αθανάσιος Καταφυγίου
3 Βρακόπουλος Αντώνιος Πολυφύτου

Πρόσκληση 13ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Δευτέρα 3/8/2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης θα είναι τα εξής:

  1. Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
  3. Παραλαβή αντικειμένου μελέτης «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελβεντού».
  4. Παραλαβή αντικειμένου μελέτης «Η/Μ μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελβεντού»
  5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.198,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για τη συνδιοργάνωση δυο μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου με τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού.
  6. Ανάθεση σε δικηγόρο εξέτασης και άσκησης των αναγκαίων ενεργειών για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου επί της από 14/7/2020 καταγγελίας δημότη με θέμα: «Καταγγελία για κοινόχρηστο χώρο στο Δήμο Βελβεντού».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Ενημέρωση και διαβούλευση για την κατάθεση προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα μετά από πρωτοβουλία και με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη κου Γ. Κασαπίδη.
2. Έκδοση ψηφίσματος για τη μετατροπή του μνημείου της Αγίας Σοφίας στη Κωνσταντινούπολη σε τζαμί.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για συντήρηση σχολικών κτηρίων – Κατανομή πίστωσης
4. Έγκριση εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Βεβεντού περιόδου 2020-2021.
5. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βελβεντού του έτους 2020.
6. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.Δ.) και πίνακα στοχοθεσίας 5Α ∆ήµου Βελβεντού οικ. Έτους 2020.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια

1. Δημοτικοί Σύμβουλοι Βελβεντού

1 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
2 Αγγέλης Δημήτριος
3 Τσιτσιόκας Νικόλαος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
15 Μανώλας Αριστείδης
16 Γκαμπράνη Ειρήνη

2. Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βελβεντού.

1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος
2 Μυλωνά Κατίνα
3 Κουκάλης Ζήνων
4 Μύρος Δημήτριος
5 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
6 Τζάτσου Βαία
7 Παπανδρίτσα Μαρία

3. Πρόεδροι Κοινοτήτων

1 Ζουζώς Δημήτριος Αγίας Κυριακής
2 Πούλιος Αθανάσιος Καταφυγίου
3 Βρακόπουλος Αντώνιος Πολυφύτου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 9 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 20:30. Παρακαλούμε να αποστείλετε την πρόθεση συμμετοχής σας και την ψήφο σας ανά θέμα από 20:30 έως 21:30, στο email (proedros@velvento.eu) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελετών της Πράξης «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
2. Αναστολή διοργάνωσης της 16ης Γιορτής Ροδάκινου έτους 2020
3.Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Βελβεντού κατά την περίοδο 2020-2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια

1. Δημοτικοί Σύμβουλοι Βελβεντού
1 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
2 Αγγέλης Δημήτριος
3 Τσιτσιόκας Νικόλαος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
15 Μανώλας Αριστείδης
16 Γκαμπράνη Ειρήνη

2. Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βελβεντού.

1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος
2 Μυλωνά Κατίνα
3 Κουκάλης Ζήνων
4 Μύρος Δημήτριος
5 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
6 Τζάτσου Βαία
7 Παπανδρίτσα Μαρία

3. Πρόεδροι Κοινοτήτων

1 Ζουζώς Δημήτριος Αγίας Κυριακής
2 Πούλιος Αθανάσιος Καταφυγίου
3 Βρακόπουλος Αντώνιος Πολυφύτου

Κύλιση προς τα επάνω