Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού (Τακτική)

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 στις 20:00 δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023.

2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστικές ενέργειες. Εξειδίκευση πίστωσης.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν δια ζώσης, οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο τον Πρόεδρο της Οικ. Επιτροπής για να καλέσει έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη.  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Τροποποίηση της με ΑΠ 60653/11-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ1ΗΨ7ΛΨ-Γ4Π) Απόφασης με θέμα “Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά νερά (τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, Ιλαρίωνα, λίμνη Περδίκα, γεωφράγματα Πραμόριτσας και Σισανίου, ποταμούς και παραπόταμους) της Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω αναπαραγωγής των ψαριών”, ως προς την ημερομηνία λήξης

Το έγγραφο της Απόφασης παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Απαγόρευση Αλιείας_

Ανακοίνωση έκδοσης πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό, 30 Μαΐου 2023

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων,

σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ :1/2023/1305/02-05-2023 Ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού

 

  1. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων
  2. Πίνακας απορριπτέων
  3. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων
  4. Πίνακας Επιλογής

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο (www.velventos.gr). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Οι πίνακες είναι αναρτημένοι και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Βελβεντού.

Ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων κατάταξης  30-05-2023.

Οι πίνακες παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους: 

1.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ

 

Συνέντευξη του Χαρίσιου κ. Μπουντούλα στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση

Για να δείτε το άρθρο ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Συνέντευξη-Χαρίσιος Κ. Μπουντούλας

Κύλιση προς τα επάνω