Δήμος Βελβεντού

Συντάκτης: admin

Ανάθεση εποπτείας εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Βελβεντού

Έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις : α) της περιπ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,, όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011/τ.Α’), β) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου […]

Σύσταση εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], 2. Την αριθμ. 112575/08-08-2019 […]

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 2 «Συγκρότηση Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α’). Την αριθμ. 90/59849/21-08-2019 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  «Διαδικασία Εκλογής των μελών […]

Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις : του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το […]

Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης Ο.Ε.

Την Τετάρτη 30/09/2020 και ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, δια περιφοράς (τηλεφωνικά). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες Δήμου Βελβεντού» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙ «Ειδική Επιχορήγηση των […]

Κύλιση προς τα επάνω