ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ταχ. Δνση : Διοικητήριο
Δημοκρατίας 27
50131 Κοζάνη
Πληροφορίες : Θεοφύλακτος
Κωνσταντινόπουλος
Αστέριος Γεωργατζιάς
Τηλέφωνο : 2461351107
2463352473
24613-51431
Προς: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Fax : 24610-47217
e-mail : th.konstantinopoulos@pdm.gov.gr
a.georgatzias@kozani.pdm.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Διακίνηση μη εγκεκριμένου σκευάσματος (ENVOKE 75WG) αγνώστου
σύστασης»
Σχετ.: 1. το υπ’ αριθμ.4797/129664 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με το
παραπάνω σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΑΤ για διάθεση στην αγορά μη εγκεκριμένου (πλαστού)
φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ανωτέρω μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
προσκομίστηκε φωτογραφία σκευάσματος που φέρει την εμπορική ονομασία “ENVOKE
75WG” με πλαστή Ελληνική ετικέτα. Το προϊόν δεν έχει λάβει κατά παρέκκλιση άδεια
διάθεσης στην αγορά, παρόλα αυτά στην ετικέτα του εικονιζόμενου σκευάσματος αναφέρεται
ότι έχει δήθεν «Ημερομηνία Ισχύος Άδειας: 27/08/2019-25/08/2021», το οποίο δεν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το εικονιζόμενο σκεύασμα είναι μη εγκεκριμένο,
αγνώστου σύστασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως ισχύει, όποιος εισάγει,
παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω
και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη Χώρα
φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η
άδεια διάθεσης στην αγορά τού έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου
εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσια
(500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα
δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος − μέλος αποστολής. Τέλος, σύμφωνα
με το άρθρο 10 του ν.4036/2012, για τις ανωτέρω παραβάσεις προβλέπονται επιπλέον
ποινικές κυρώσεις.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 12 του Ν. 4036/2012, όπως
ισχύει: «Όποιος αρνείται ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των
ελέγχων από τα εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή στοιχείων
και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και
πληροφορίες τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ».
Ο Διευθυντής
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Αναστάσιος Δούρδας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Γραφείο Τύπου Π.Ε. Κοζάνης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
Γεν. Δ/νση Αποκεντρωμένων Δομών,
Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας,
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Π.Ε. Κοζάνης,
Τ.Θ. 268,
50100 Λευκόβρυση Κοζάνης
2.Επιμελητήριο Κοζάνης,
Ι. Φαρμάκη 2,
50100 Κοζάνη
3.Τελωνείο Πτολεμαΐδας,
Σμύρνης 62
50200 Πτολεμαΐδα

Κύλιση προς τα επάνω