Month: Αύγουστος 2023

Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού (τακτική)

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 στις 14:00 δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 Δήμου Βελβεντού. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν δια ζώσης, οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο τον Πρόεδρο της Οικ. Επιτροπής για να καλέσει έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Oδηγίες προστασίας του Ε.Ο.Δ.Υ. κατά της διάρκεια καθαρισμών μετά από πυρκαγιές και από την εισπνοή καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς

Τα σχετικά έγγραφα παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους: 

Ε.Ο.Δ.Υ.-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (24-08-2023)

Ε.Ο.Δ.Υ.-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ (24-08-2023)

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βελβεντού», προϋπολογισμού 344.505,48 € με Φ.Π.Α. Κωδικοί CPV: 44211000-2 (Προκατασκευασμένα Κτίρια)

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο ««Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βελβεντού» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το Δήμο Βελβεντού.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 344.505,48 € (με ΦΠΑ). Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 2/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/10/2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 24/10/2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Όλη η διαδικασία του διαγωνισμού εκτελείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συνέχεια ανάγνωσης “Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βελβεντού», προϋπολογισμού 344.505,48 € με Φ.Π.Α. Κωδικοί CPV: 44211000-2 (Προκατασκευασμένα Κτίρια)”

Ανακοίνωση τελικού πίνακα επιτυχόντων-προσληπτέων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό,   28 Αυγούστου 2023 

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  σε PDF

Ο πίνακας είναι αναρτημένος στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

Ο σχετικός πίνακας παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού (τακτική)

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 στις 20:30 δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προσφορών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 2γ του ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού» και ειδικότερα για το τμήμα 2 της 2ης Ομάδας ( Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και το τμήμα 1 της 3ης Ομάδας (Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν δια ζώσης, οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο τον Πρόεδρο της Οικ. Επιτροπής για να καλέσει έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Ορισμός σημείου υποδοχής και παραλαβής δικαιολογητικών της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Το σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 

Κύλιση προς τα επάνω