Month: Μάιος 2023

Ανακοίνωση έκδοσης πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό, 30 Μαΐου 2023

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων,

σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ :1/2023/1305/02-05-2023 Ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού

 

 1. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων
 2. Πίνακας απορριπτέων
 3. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων
 4. Πίνακας Επιλογής

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο (www.velventos.gr). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Οι πίνακες είναι αναρτημένοι και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Βελβεντού.

Ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων κατάταξης  30-05-2023.

Οι πίνακες παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους: 

1.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ

 

Συνέντευξη του Χαρίσιου κ. Μπουντούλα στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση

Για να δείτε το άρθρο ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Συνέντευξη-Χαρίσιος Κ. Μπουντούλας

Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού (Τακτική-Δια ζώσης)

Σας προσκαλούμε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 και ώρα 20:00, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 1. Συζήτηση και προτάσεις για τα προβλήματα που προκύπτουν από την απαγόρευση κυκλοφορίας στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων.
 2. Ενημέρωση-Συζήτηση για το θέμα των ανεμογεννητριών στα Πιέρια.
 3. Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για την Αντιπυρική Προστασία των Πιερίων.
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ, (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΙΒΟΥ, ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ».
 6. Χορήγηση 3ης παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ».
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΌΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΕΤΟΧΙ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
 9. Εξέταση αιτήματος περί παράτασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου.
 10. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους για βεβαιωμένα τέλη ύδρευσης των εκ παραδρομής χρεώσεων κατηγορίας ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων και λανθασμένων ενδείξεων από παρελθόντα έτη. (Διαγραφές Φεβρουαρίου 2023).
 11. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους για βεβαιωμένα τέλη ύδρευσης των εκ παραδρομής χρεώσεων κατηγορίας ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων και λανθασμένων ενδείξεων από παρελθόντα έτη. (Διαγραφές Μαρτίου 2023).
 12. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους για βεβαιωμένα τέλη ύδρευσης των εκ παραδρομής χρεώσεων κατηγορίας ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων και λανθασμένων ενδείξεων από παρελθόντα έτη. (Διαγραφές Απριλίου 2023).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

Καμκούτης Θωμάς

Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία: Ανοιχτή μέχρι 11 Ιουνίου η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Το Τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βελβεντού, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, ότι μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2023 , τα άτομα με αναπηρία από όλη την Επικράτεια, που θέλουν να αποκτήσουν Προσωπικό Βοηθό,  μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://prosopikosvoithos.gov.gr

Αντίστοιχα, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Προσωπικοί Βοηθοί με εξασφαλισμένη αμοιβή και ασφάλιση, ανεξαρτήτως ειδικότητας, μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Υπενθυμίζεται, ότι τα άτομα με αναπηρία μετά τον έλεγχο της αίτησής τους, αξιολογούνται στην κατοικία τους από ειδική διεπιστημονική επιτροπή, που Συνέχεια ανάγνωσης “Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία: Ανοιχτή μέχρι 11 Ιουνίου η πλατφόρμα για τις αιτήσεις”

Κύλιση προς τα επάνω