37η, 38η, 39η, και 40η Πρόσκληση της 5ης συνεδρίασης Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων και πινάκια 37ης, 38ης, 39ης και 40ης συνεδρίασης χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Σερβίων και Δήμου Βελβεντού και πινάκια συνεδρίασης της 35ης

ATT00030

ATT00033

ATT00036

ATT00039

ATT00042

ATT00024

ATT00027

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τα αρχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 44,85 MW στη θέση “ΣΚΟΤΕΙΝΟ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ – ΑΒΔΕΛΑ – ΤΟΥΡΛΑ” των Δ.Ε. Βελβεντού, Πέτρας, Πιερίων, των Δήμων Βελβεντού, Κατερίνης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Πιερίας». (Υποκατηγορίας Α1, Ομάδας 10ης, Α/Α 1) (ΠΕΤ: 2204755710).

https://cloud.pdm.gov.gr/index.php/s/i5pgNxmsFPqwopK

Για συμμετοχή στη διαβούλευση (έως 16.01.2023) παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1263

Για να παρακολουθήσετε ζωντανά και να συμμετέχετε στην Λαϊκή Συνέλευση, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac2123baa3cac43d78a3180517d90dadd%40thread.tacv2/1669277810868?context=%7b%22Tid%22%3a%222c25a226-9a51-43df-ac17-a78834f98ad1%22%2c%22Oid%22%3a%22954a3d69-ad05-4abc-9ca4-f1d2a4d568ea%22%7d

Κύλιση προς τα επάνω