Day: 24 Νοεμβρίου, 2022

Ανακοίνωση για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ: Ω5ΠΙ4653Π8-Π1Υ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΕΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ: ΕΔΞΤ4653Π8-ΡΤΒ ΕΧΟΥΝ  ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 34ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΕΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Πρόσκληση 41ης (Τακτικής) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Δευτέρα  28 Νοεμβρίου 2022 στις 10:00 π.μ. δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης «Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Βελβεντού» στο  «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020).

2.- Αίτημα παράτασης παραδοτέων Α’ φάσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης» (Υποέργου 1) της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Βελβεντού».

3.- Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού.

4.- Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

5.- Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 8 Κ.Μ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 142614).

6.- Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

7.- Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

8.- Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ».

9.- Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σύνταξης και κατάθεσης στοιχειοθετημένων και εμπεριστατωμένων Αντιρρήσεων – Απόψεων στην διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 44,85 MW στη θέση “ΣΚΟΤΕΙΝΟ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ – ΑΒΔΕΛΑ – ΤΟΥΡΛΑ” των Δ.Ε. Βελβεντού, Πέτρας, Πιερίων, των Δήμων Βελβεντού, Κατερίνης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Πιερίας». (Υποκατηγορίας Α1, Ομάδας 10ης, Α/Α 1) (ΠΕΤ: 2204755710) με φορέα του έργου ή δραστηριότητας την  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».

10.- Έγκριση εισηγητικής έκθεσης 3ου Τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 09:45. 

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μανώλης Στεργίου

Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού (τακτική-μεικτή)

Σας προσκαλούμε σε τακτική, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​ και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/2022 – ΦΕΚ 4756/Β/9-9-2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

  1. Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023
  2. Καθορισμός συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών και συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2023
  3. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού για το έτος 2023
  4. Έγκριση της 10/2022 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Βελβεντού με θέμα «Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου για το έτος 2023»
  5. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βελβεντού και ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε. για την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας για τα έτη 2023-2024
  6. Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του Δήμου

 

Σημείωση:

  • Για τη συμμετοχή σας μέσω τηλεδιάσκεψης (πρόγραμμα Microsoft Teams), παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις 19:45:

Κάντε κλικ ΕΔΩ για σύνδεση στη Συνεδρίαση

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

Μαλλού Βάια

Κύλιση προς τα επάνω