Πρόσκληση 29ης (Έκτακτης) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα στις 12/9/2022 στις 12:00 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4555/18184 και τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του N. 4635/19, του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 44590 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4088/30.07.2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ως «έκτακτη» και «κατεπείγουσα» λόγω ύπαρξης καταληκτικών ημερομηνιών. Το παρόν θέμα εξαιρείται από το πινάκιο των θεμάτων της 2700/8-9-2022 πρόσκλησης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής που θα συνεδριάσει στις 13/9/2022.

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής που επιθυμούν να συνδεθούν με τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 11:45.    

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Μανώλης Στεργίου

 

Για να δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Κύλιση προς τα επάνω