Month: Ιούλιος 2022

Πρόσκληση 26ης (Τακτικής) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 στις 13:00 π.μ. δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 Δήμου Βελβεντού.
  2. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2020 και Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020 Δήμου Βελβεντού.
  3. Έγκριση έκτακτης μετάβασης δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου. Εξειδίκευση πίστωσης.

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 12:45. 

 https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μανώλης Στεργίου

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 2 8 2022

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό Νομού Κοζάνης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αρχίζει  την Πέμπτη 28/07/2022 και λήγει την Δευτέρα  08/08/2022.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 26-7-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ_10-6-2021

ΑΙΤΗΣΗ _ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

Η θεατρική παράσταση “Group Therapy” στο θερινό θέατρο Βελβεντού την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Συνέχεια ανάγνωσης “Η θεατρική παράσταση “Group Therapy” στο θερινό θέατρο Βελβεντού την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022″

Άφιξη και υποδοχή στο Βελβεντό Ιερού Λειψάνου Αγίου Διονυσίου Εν Ολύμπω

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΘΕΜΑ:

ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ

ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ

Προς τους:


α. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού.

β. Δημοτικούς Συμβούλους Βελβεντού.

γ. Προέδρους και Συμβούλους των τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Βελβεντού. 

  Συνέχεια ανάγνωσης “Άφιξη και υποδοχή στο Βελβεντό Ιερού Λειψάνου Αγίου Διονυσίου Εν Ολύμπω”

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού» , προϋπολογισμού 289.872,32 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες  του Δήμου Βελβεντού»  με σκοπό την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και συγκεκριμένα πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού και των φορέων του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για το Δήμο Βελβεντού, βάσει της τιμής.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV) : 

 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5
Πετρέλαιο Κίνησης 09134100-8
Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4
Λιπαντικά 09211000-1

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α : «ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 180.886,24 € με ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Β : «Ν.Π. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 74.648,00 €

με  ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Γ : «Ν.Π. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 34.338,08 €

με ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική

ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα χρόνο ανέρχεται στο ποσό των 144.936,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 116.884,00 € ΦΠΑ: 28.052,16 €). Επομένως για δύο χρόνια η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  θα είναι 289.872,32 €.

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια ή έως εξαντλήσεως του ποσού τις οικονομικής σύμβασης.

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 1/2022   μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30 / 8 /2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την  8 / 9 / 2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π. μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Όλη η διαδικασία του διαγωνισμού εκτελείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό:156570

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δυο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Κοζάνης.

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.velventos.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Για την Προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κύλιση προς τα επάνω