Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δήμου Βελβεντού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Βελβεντού».

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 4η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Βελβεντού».

CPV: 45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 365.735,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα). Συνέχεια ανάγνωσης “Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δήμου Βελβεντού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Βελβεντού».”

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βελβεντού (τακτική – Μέσω Τηλεδιάσκεψης)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 20:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (Πρόγραμμα Microsoft Τeams)για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα: Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βελβεντού (τακτική – Μέσω Τηλεδιάσκεψης)”

Κύλιση προς τα επάνω