Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 15/3/2022 στις 11:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για
όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του
Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. «Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργικές
Εκμεταλλεύσεις Δήμου Βελβεντού» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2014-2020 στην
Πρόσκληση με κωδ. ΟΠΣΑΑ:4.3.4_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. 
Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο   12 Μαρτίου  2022

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019

    (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)

β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022”

Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 31η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας Σχολικών Μονάδων Δήμου Βελβεντού».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 45.578,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 23.124,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 9/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 86.800,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

NEA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

Συνέχεια ανάγνωσης “Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»”

Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες του τουρισμού με θέμα «Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στο Βελβεντό: Δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργατικού διαλόγου»

Το σεμινάριο που διοργανώνει ο Δήμος Βελβεντού έχει ως στόχο:

1) Να βελτιώσει τις δεξιότητες των επαγγελματίων που εμπλέκονται στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου.

2) Να τροφοδοτήσει έναν εποικοδομητικό διάλογο για την επόμενη μέρα του τουρισμού στην περιοχή.

Συνέχεια ανάγνωσης “Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες του τουρισμού με θέμα «Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στο Βελβεντό: Δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργατικού διαλόγου»”

Κύλιση προς τα επάνω