Προσκλησή σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 25Ιανουαρίου 2022 και ώρα 20:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω
τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξειςτουάρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 τουν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βελβεντού για το έτος 2022
2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Βελβεντού για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2022
3. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις
                                                                                         

                                                                       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                              Μαλλού Βάια


 Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη μέσω του προγράμματος(MicrosoftTeams), παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις
19.45   Πατήστε εδώ για να συμμετάσχετε στη Συνεδρίαση.

Συνέχεια ανάγνωσης “Προσκλησή σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο   22 Ιανουαρίου  2022

 

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019

    (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)

β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

γ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2158/2022 ΦΕΚ 67/Β/14-1-2022 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 17  Ιανούαριου  και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24  Ιανούαριου 2022 και ώρα 6:00.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο   22 Ιανουαρίου  2022.

Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού. Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022”

Κύλιση προς τα επάνω