Δήμος Βελβεντού

Κατασκευή Εξωτερικού Αγωγού Ύδρευσης Στη Θέση «Μπιτζινίσιος»

 

Ένα σπουδαίο έργο εξελίσσεται στην περιοχή του Μπιτζινίσιου ( στα 1450μ. υψόμετρο) με την συνδρομή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Είναι η μεταφορά του πόσιμου νερού δρόμο-δρόμο με χαλυβδοσωλήνες για να αποφύγουμε οριστικά την όδευση που σήμερα βρίσκεται κάτω από τα φερτά υλικά της κατολίσθησης μέσα στο ρέμα κάτω από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο.

Είναι ο μοναδικός τρόπος να αποφευχθούν οι βλάβες σε εκείνο το σημείο και οι παρεπόμενες διακοπές νερού. Το έργο προβλέπει και την κατασκευή αντλιοστασίου στα ανάντη της αρχής του ρέματος. Συνέχεια ανάγνωσης “Κατασκευή Εξωτερικού Αγωγού Ύδρευσης Στη Θέση «Μπιτζινίσιος»”

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα 22/11/2021 στις 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (ή
τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη
διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Καθορισμός Ανταποδοτικών τελών Ύδρευσης-Αποχέτευσης για το έτος 2022.
2.- Καθορισμός Ανταποδοτικών τελών Βιολογικού Καθαρισμού.
3.- Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
4.- Έγκριση πρακτικών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης για την
κατάρτιση του Σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας.
5.- Έγκριση μετάβασης του δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου, του Αντιδημάρχου Γεωργίου
Αχίλλα και του Προέδρου της Κοινότητας Αθανασόπουλου Αθανασίου στην Αθήνα για υποθέσεις
του Δήμου.
Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον
παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.
https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν
διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο
τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 22 11 2021

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019

    (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)

β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

γ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136 ΦΕΚ 5138/Β/05-11-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22  Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο  20 Νοεμβρίου  2021.

Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού. Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021”

Ορισμός Ημερομηνιών Συνεδριάσεων Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων κατά των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου (Φάση 4η & 5η)

Δείτε τους σχετικούς πίνακες στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 4η ΦΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 5η ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και σύμφωνα με τις 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/2409-201 Εγκυκλίους και την με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα: Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00”

Κύλιση προς τα επάνω