ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Tακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και σύμφωνα με τις 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/2409-201 Εγκυκλίους και την με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Tακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Έκτακτης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής για 22/10/2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Παρασκευή 22/10/2021 στις 11:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση Πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του B’ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
  2. Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από μισθώματα επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας covid-19.

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 22 10 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Έκτακτης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής για 19/10/2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 19/10/2021 στις 14:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο εξέτασης της υπόθεσης και πραγματοποίησης όλων των απαραίτητων νόμιμων ενεργειών με σκοπό την είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων από την εταιρία «ΠΑΝΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Βελβεντού σχετικά με την ως άνω υπόθεση».

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 13:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 19 10 2021

Ανακοίνωση: Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019

    (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)

β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο  16 Οκτωβρίου 2021.

Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού.

Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση: Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021”

Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 107 του οικισμού Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 10η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα

10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου

κατασκευής του έργου με τίτλο : «Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 107 του οικισμού

Βελβεντού».

CPV: 45112711-2, Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκο.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΈΡΓΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 133.797,31€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης

1/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 134.032,26

ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 166.200,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

 

NEA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_AΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΕΤΕΠ

ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___121021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΦΑΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κύλιση προς τα επάνω