Δήμος Βελβεντού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την «Αναβάθμιση Παιδικής Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού» με σκοπό την προμήθεια ειδικών κατασκευών επίπλων για παιδιά και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες δημιουργίας ενός σύγχρονου ελκυστικού περιβάλλοντος ανακάλυψης,  μάθησης, δημιουργίας και έκφρασης στην παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη Βελβεντού,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερης τιμής)  για το Δήμο Βελβεντού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Βελβεντού, οδός  Αγίας Τριάδας 21, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τη 18-08-2021 και ώρα 10:00π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Συνέχεια ανάγνωσης “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 07 Αυγούστου 2021

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019

    (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)

β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

γ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48487 ΦΕΚ 3481Β/τΒ/30-7-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 07 Αυγούστου 2021”

Κύλιση προς τα επάνω