Month: Αύγουστος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Τeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης”

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Βελβεντού το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021.

Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού.

1.- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.

2.- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα). Οι πελάτες να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους και οι ουρές να είναι μέχρι 5 άτομα. Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Βελβεντού το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021”

Ανακοίνωση έκδοσης τελικού πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων

Ο Δήμος Βελβεντού ανακοινώνει την έκδοση τελικού πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2021-2022.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ο πίνακας   είναι αναρτημένος στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την «Δημιουργία αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου» με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης και προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου μέσα στο χρόνο (από το ποτάμι, την κατασκευή του φράγματος και την παρούσα κατάσταση) σε χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Δήμου Βελβεντού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Βελβεντού, οδός  Αγίας Τριάδας 21, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τετάρτη 08-09-2021 και ώρα 10:00π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου

Αύριο Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

από τις 8 το πρωί ως αργά το βράδυ,

το δημοτικό στάδιο (στίβος-ταρτάν)

θα παραμείνει κλειστό

λόγω και νέου ψεκασμού εξυγίανσης του εδάφους

για την ασφαλή τοποθέτηση του χορτοτάπητα.

Ανακοίνωση έκδοσης προσωρινού πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Βελβεντού ανακοινώνει την έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 02/2021/2543/13-08-2021 Ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού.

Ο πίνακας καταρτίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352/26-07-2021/τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» και είναι αναρτημένος και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού.Κατά του πίνακα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει την Τετάρτη 25/08/2021 και λήγει την Πέμπτη 26/08/2021.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammatia@velvento.eu
Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων, ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού www.velventos.gr.

Κύλιση προς τα επάνω