Δήμος Βελβεντού

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Παιδιάτρου στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Παιδιάτρου για τον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν έως σήμερα. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθμ.150 /2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού 5.500,00 €, για το έτος 2021. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην  αρ. 03/2021 μελέτη. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00€ Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Παιδιάτρου στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού”

Κύλιση προς τα επάνω