Δήμος Βελβεντού

3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Παρασκευή 5/2/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αρχειακού υλικού του Δήμου Βελβεντού.
2.-Έγκριση μετάβασης του δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου, του αντιδημάρχου Ζήνωνος Ζορζοβίλη και του Αντιδημάρχου Γεωργίου Αχίλλα στην Θεσσαλονίκη για υποθέσεις του Δήμου.
3. Έγκριση μετάβασης δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.
4.-Έγκριση 1 ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 2 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102637).
5.-Έγκριση 2 ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και ειδικότερα
του 3 ου τμήματος – Συμπιεστής εδάφους (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102638).
6.-Έγκριση 3 ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη για την προμήθεια ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 1 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102634).
7.-Εξέταση αιτήματος μισθωτή περί λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Πολύκαρπου Νικόλαου Δελβίζη επί της οδού Παπάφη αριθμ 140 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών και όχι πέραν της 5 ης Ιουλίου 2021, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID-19

Ο Δήμος Βελβεντού, ύστερα από την αριθ. 08/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών και όχι πέραν της 5 ης Ιουλίου 2021, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει κατεπείγουσες ανάγκες και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα. Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού”

Δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας, για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας, για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας σας καλούν να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2021-2027.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έχει την ευθύνη της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2021-2027, συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.pepdym.gr) στην ενότητα για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Επίσης έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων (www.pdm.gov.grhttps://grevena.pdm.gov.gr/https://kastoria.pdm.gov.gr/https://kozani.pdm.gov.gr/,   https://florina.pdm.gov.gr/)

Πρόκειται για ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, το οποίο βασίζεται στους Στόχους Πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα Κράτη Μέλη για την περίοδο 2021-2027. Η διαδικασία αυτή δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμμετάσχει στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ και να συνεισφέρει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας, να εκφράσει την άποψή του.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο ως τις 26 Φεβρουαρίου 2021

Περισσότερα για τη διαβούλευση

 

 

Υποβολή ένστασης στη ΡΑΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Βελβεντού μετά τις εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας και σύμφωνα με την απόφαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 με τη συμμετοχή παραγωγικών φορέων και πολιτών, προχώρησε στην κατάθεση ένστασης προς τη ΡΑΕ Α.Ε. με το αίτημα της απόρριψης των υπό αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πλωτών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη λίμνη Πολυφύτου και συγκεκριμένα:

α) της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ011043/10-12-2020 της Εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»,
β) της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ010887/9-12-2020 της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και γ) της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ010888/9-12-2020 της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.».

Η υποβολή ένστασης με αντιρρήσεις στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που προβλέπονταν (έως 30.01.2021), ήταν το πρώτο αλλά
αναγκαίο βήμα, στο οποίο ως Δήμος οφείλαμε να προχωρήσουμε προκειμένου να προστατέψουμε τον τόπο μας από τις καταστροφικές συνέπειες μιας πιθανής εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πολυφύτου.
Όπως έγινε απόλυτα σαφές στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου μια τέτοια εξέλιξη, για την οποία αρχικά ενημερωθήκαμε μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, θα σημαίνει την ανατροπή εν πολλοίς του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου, αλλά και των όμορων Δήμων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σ’ αυτόν τον σχεδιασμό, η αξιοποίηση της λιμναίας περιοχής αποτελεί προτεραιότητα καθώς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πλωτά φωτοβολταϊκά που θα καταλάβουν τεράστιο χώρο μέσα στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου. Οι κατασκευές αυτές μοιραία θα επιφέρουν κατ’ αρχάς τη συρρίκνωση αλλά και την ποιοτική υποβάθμιση
των ήδη υπαρχόντων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η αγροτική παραγωγή και η αλιεία, ακολούθως δε θα συμβάλλουν στον δραστικό περιορισμό κάθε άλλης μελλοντικής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας του λιμναίου και του παραλίμνιου χώρου. Η αναμενόμενη μεταβολή του μεσοκλίματος και του μικροκλίματος της περιοχής είναι επίσης μια σοβαρή παράμετρος που βάρυνε στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή της ένστασης.
Για τον Δήμο Βελβεντού η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί συνεχή επιδίωξη, εφόσον πρόκειται για επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών του στόχων, δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον τόπο και προοπτικές απασχόλησης. Σε σχέδια και πιθανές αποφάσεις με την επίφαση της ανάπτυξης και μάλιστα της «πράσινης ανάπτυξης», οι οποίες λαμβάνονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και απειλούν το παρόν και το μέλλον του τόπου, οφείλουμε να αντισταθούμε με όλα τα πρόσφορα μέσα και –ελπίζουμε- με κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων αυτοδιοικητικών μονάδων της περιοχής.

Κύλιση προς τα επάνω