Δήμος Βελβεντού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Έκτακτης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής για 19/10/2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 19/10/2021 στις 14:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο εξέτασης της υπόθεσης και πραγματοποίησης όλων των απαραίτητων νόμιμων ενεργειών με σκοπό την είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων από την εταιρία «ΠΑΝΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Βελβεντού σχετικά με την ως άνω υπόθεση».

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 13:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 19 10 2021

Ανακοίνωση: Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019

    (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)

β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο  16 Οκτωβρίου 2021.

Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού.

Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση: Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021”

Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 107 του οικισμού Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 10η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα

10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου

κατασκευής του έργου με τίτλο : «Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 107 του οικισμού

Βελβεντού».

CPV: 45112711-2, Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκο.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΈΡΓΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 133.797,31€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης

1/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 134.032,26

ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 166.200,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

 

NEA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_AΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΕΤΕΠ

ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___121021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΦΑΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Παράταση της ρύθμισης των 100 δόσεων για χρέη στους Δήμους με απαλλαγές έως και 100%

Ειδικότερα σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 4807/2021, για οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15/02/2020 μέχρι 30/06/2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/02/2020 έως τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου (ν. 4807/2021), δηλαδή μέχρι τις 11/06/2021, δίνεται η δυνατότητά ρύθμισής τους ως εξής:

 • αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, η απαλλαγή ανέρχεται σε 100%.
 • αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
 • αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, η απαλλαγή μειώνεται στο 70%
 • αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, η απαλλαγή φτάνει στο 60%
 • αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, η απαλλαγή διαμορφώνεται στο 50%.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσες επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19. Συγκεκριμένα, α) οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού και β) τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19
 • Είναι άνεργοι
 • Ενισχύθηκαν από μέτρα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19
 • Eίναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, των οποίων τα μισθώματα με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.
 • Οι δικαιούχοι της ρύθμισης έχουν περιθώριο να καταθέσουν την αίτηση υπαγωγής μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΌΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΕΤΟΧΙ» ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών :

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 130.974,11€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 9/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 131.451,61 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 163.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

NEA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_AΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

 

Κύλιση προς τα επάνω