Σύσταση εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

  1. 1. Τις διατάξεις :

του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], 2. Την αριθμ. 112575/08-08-2019 (ΦΕΚ 3208/22-08-2019/τ.Β’) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβατικός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».

  1. Την αριθμ. 37/1086/30-4-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου του Δήμου Βελβεντού, με θητεία από 01/05/2020 μέχρι 31/05/2021,
  2. Την αριθμ. 75/2828/1-10-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Βελβεντού, με θητεία από 01/10/2020 μέχρι 31/10/2021,

     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Συστήνουμε την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού για το χρονικό διάστημα από 01/10/2020 μέχρι 31/05/2021, ως εξής:

  • Στεργίου Εμμανουήλ (Μανώλης) του Κωνσταντίνου, Δήμαρχο Βελβεντού, ως Πρόεδρο,
  • Ζορζοβίλη Ζήνωνα του Χαρισίου, Αντιδήμαρχο Βελβεντού, ως Μέλος,
  • Τσέγκο Νικόλαο του Αντωνίου, Αντιδήμαρχο Βελβεντού, ως Μέλος,
  • Αχίλλα Γεώργιο του Ζήνωνος, Αντιδήμαρχο Βελβεντού ως Μέλος.

Β. Ορίζουμε  Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής την Μαργιούλα Ευαγγελία, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού.

 

Κοινοποίηση :

·       κ.κ. Αντιδημάρχους

·       Αναφερόμενο προσωπικό

 

Εσωτερική Διανομή :

·       Γραφείο Δημάρχου

·       Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών

Υπηρεσιών

·       Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου

Κύλιση προς τα επάνω