Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 10η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 270/07-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη:

  1. Στεργίου Μανώλης , Δήμαρχος
  2. Κουρτέλης Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχος
  3. Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μαργιούλα Ευαγγελία, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2006/τ.Α’)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή και ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω πρέπει ως εκτελεστική επιτροπή να προβούμε στη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού για το έτος 2020 και στη συνέχεια να το εισηγηθούμε στην Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις:

  • του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018,
  • της παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/2018,
  • των περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Βελβεντού για το οικονομικό έτος 2020, όπως εμφανίζεται αναλυτικά στα συνημμένα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2020.

          Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Κύλιση προς τα επάνω