ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος Βελβεντού
προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ >>

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 52.419,35 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών : 38.628,95 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 6.953,21 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) :6.837,32€
Φ.Π.Α. 24 % : 12.580,65 €

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΑΠ 2012-2016 και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 15.7326.03 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Παρακάτω βρίσκεται η λίστα με τα έγγραφα του έργου:

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 4. ΕΣΥ ΑΣΑΝΣΕΡ
 5. ΕΤΕΠ
 6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 9. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΔ
 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΥ
 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΥ
Κύλιση προς τα επάνω