ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 31-3-2020

Δυνάμει του άρθρου 51, παράγραφος 2 του Ν.4647/2019, απευθύνεται πρόσκληση δήλωσης των ορθών τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ή μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων μέχρι την 31η Μαρτίου 2020. Η πρόσκληση αφορά όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει τα ηλεκτροδοτούμενα ή μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα τους με εμβαδό μικρότερο από το πραγματικό (π.χ.: διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα ή υπό τακτοποίηση αυθαίρετα). Επισημαίνουμε ότι ο Νόμος αφορά και όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει ποτέ τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα τους. Χρεώσεις από διαφορές τετραγωνικών μέτρων (δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων, τέλος ακίνητης περιουσίας –ΤΑΠ) θα υπολογίζονται από 1-1-2020 και όχι για προηγούμενα έτη, χωρίς πρόστιμα. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Βελβεντού σύμφωνα με τα υποδείγματα των αιτήσεων που επισυνάπτονται. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
  1. Ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου ή το Ε9 του ιδιοκτήτη,
  2. Τίτλος τακτοποίησης του ακινήτου (αν υπάρχει).
  3. Λογαριασμός ρεύματος του ακινήτου.
  ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 51 Ρυθμίσεις σχετικά με δημοτικά τέλη
  1. Οφειλές που αφορούν στο τέλος του δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄ 136) και οι οποίες δεν κατεβλήθησαν και δεν έχουν εισπραχθεί από τον οικείο δήμο λόγω λήψης αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων, βεβαιώνονται αναδρομικά, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων. Οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να καταβληθούν τμηματικά σε μία (1) έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται έως 30.4.2020 προς τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του δικαιούχου δήμου, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό δόσεων. Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα από την ανωτέρω αιτία διαγράφονται. Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται.
  2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.
 
Κύλιση προς τα επάνω