Πρόσληψη Προσωπικού σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Για την αριθμ. 2249/20-08-2020 ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού «πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, για το διδακτικό έτος 2020-2021».
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/22-08-2020/τ.Β΄), στην ΕΜΠΕΙΡΙΑ προστίθεται και μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα με ανώτατο όριο της δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα.

Κύλιση προς τα επάνω