Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου     

Βελβεντού.                                                                                  

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 27/3/2020 ημέρα Παρασεκυή και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

2.- Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια Αναρροφητικού Σαρώθρου με Παρελκόμενα».

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Κύλιση προς τα επάνω