Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Ο πίνακας καταρτίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 50175/07-08-2020 (ΦΕΚ 3324/07-08-2020/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 51938/18-08-2020 (ΦΕΚ 3447/18-08-2020/τ.Β΄), 52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/22-08-2020/τ.Β΄) ΚΥΑ και είναι αναρτημένος στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

Κατά του πίνακα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει την Πέμπτη 27/08/2020 και λήγει την Παρασκευή 28/08/2020.
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammatia@velvento.eu

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων, ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού www.velventos.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΔΩ

Κύλιση προς τα επάνω