ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη κατεπείγουσα  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30 για τη λήψη απόφασης στο θέμα ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί. Το «κατεπείγον» της Συνεδρίασης συνίσταται στην πρόσφατη εξέλιξη σε σχέση με το 1ο θέμα.

 

  1.  Έκδοση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου

Κύλιση προς τα επάνω