ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 10 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 19:00 (παρακαλούμε να αποστείλετε την πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 19:00) και την ψήφο σας ανά θέμα από 19:00 έως 20:30, στο  email (n.kantartzis@velvento.eu) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα.
  2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου με το νόμιμο αναπληρωτή του για το άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού του Δήμου Βελβεντού στην Τράπεζα «Alpha Bank» και τη μεταφορά χρηματικού υπολοίπου του Κληροδοτήματος «Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη» από λογαριασμό που τηρείται στην ίδια Τράπεζα με την επωνυμία «Δήμος Σερβίων – Βελβεντού – Κληροδότημα «Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη»» –  Κατάργηση λογαριασμού.
  3. Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε πληγέντες, από πυρκαγιά, πολίτες.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Μαλλού Βάια

Κύλιση προς τα επάνω