Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοιχτού Διαγωνισμού

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 02 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί  ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___151020_signed

ΕΤΕΠ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

Κύλιση προς τα επάνω