Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» (CPV: 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών), Κωδικός ΝUTS: EL531, με προϋπολογισμό 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 500.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Δήμος Βελβεντού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» (CPV: 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών), Κωδικός ΝUTS: EL531, με προϋπολογισμό 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 500.000,00 € με ΦΠΑ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 325.559,63€ και β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 76.329,35€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.velventos.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Τα σχετικά αρχεία παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους: 

ΕΣΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΚΑΤΟΨΗ ΕΡΓΟΥ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___021023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ ΑΔΑΜ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ED_Budget

ED_BudgetGroup

ED_QuantitiesEstimate

espd-request-v2

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ED_WorkItemsDesign

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω