Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βελβεντού»

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βελβεντού» με σκοπό την προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του ∆ήμου Βελβεντού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Δήμο Βελβεντού, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ_signed_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _signed_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΥΔ

Κύλιση προς τα επάνω